/* Countdown Download Box by GiaHuy */
.dldCo{
  --boxC : #08102b; /* Font Color */
  --boxBg : #fffdfc; /* Container Background */
  --fontF : inherit; /* Font Family */
  --svgS : #fffdfc; /* Button SVG Stroke */
  --btnBg : #482dff; /* Button Background */
  --darkC : #fffdfc; /* Dark Font Color */
  --darkBt : #e91e63; /* Dark Button Background */
  --darkBa: #2d2d30; /* Dark Background Alt */
  --darkBs: #252526 ; /* Dark Background Sec */
}

Biểu mẫu đặt hàng qua email
Thông tin của bạn
Thông tin khác
Đặt hàng